Sökning: "tonregister"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tonregister.

  1. 1. Betydelsen av tonregister för att förmedla rädsla inom spelmusik : Vid vilket tonregister är musik mest effektiv för att skapa eller förstärka en känsla av rädsla i spel?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Fredrik Berggren; Rickard Willners; [2020]
    Nyckelord :Musik; tonregister; rädsla; spel;

    Sammanfattning : Tidigare forskning har utförts om vilken betydelse musik har inom dataspel, vad musik tillför till helhetsupplevelsen och vilka parametrar inom musiken som framkallar vissa emotionella reaktioner hos spelaren. Dock har få av dessa studier fokuserat på tonregister och dess användbarhet för att framkalla rädsla, vilket leder till denna undersöknings problemformulering. LÄS MER