Sökning: "tvåspråkig friskola"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tvåspråkig friskola.

 1. 1. En SPRINT för alla? − En intervjustudie inom innehållsintegrerad engelskundervisning med fyra mellanstadielärare för elever med olika modersmål

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Carlsson; [2015]
  Nyckelord :SPRINT; CLIL; språkintegrering; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa empiriska studie belyses vikten av att stötta elever i sin främmande-språkinlärning för att de ska kunna tillgodo se sig ett förmedlat ämnesinnehåll. Studiens syfte äratt se hur detta stöd kan se ut på en skola där främmandespråkinlärning skall ske parallellt ochsamtidigt, det vill säga integrerat, med inlärning av ämnesinnehåll. LÄS MER

 2. 2. Tvåspråkighet : En studie om flickors och pojkars språkanvändning i olika miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Sarja; [2010]
  Nyckelord :språkanvändning; flickor och pojkar; svenska och finska; tvåspråkig friskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera elevers tvåspråkiga användning i skolmiljö, hemmiljö och tillsammans med vänner. 41 elever i årskurserna 4-9 har fyllt i en enkät som behandlar ämnet tvåspråkighet. LÄS MER