Sökning: "vad är arbetsorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vad är arbetsorganisation.

 1. 1. Tillitsbaserad styrning och ledning : En studie om rektorers syn på tillitsbaserad styrning och ledning i skolans styrkedja

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Annika Bygdén; [2019]
  Nyckelord :Trust-based; trust; governance; management; Tillitsbaserad; tillit; styrkedja; styrning; ledning;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka rektorers uppfattningar om hur en tillitsbaserad styrning och ledning kan förbättra skolans verksamhet och arbetsmiljön för skolans professioner samt hur tilliten i skolans lokala styrkedja kan ökas.  Studien har en hermeneutisk kvalitativ ansats där en halvstrukturerad intervju har använts som metod. LÄS MER

 2. 2. Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem -En kvantitativ studie om hur individer på olika hierarkiska positioner motiveras av olika belöningsformer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Therese Persson; Olivia Lodeiro; [2013-10-04]
  Nyckelord :belöningssystem; belöningsformer; motivation; hierarkisk position; lön;

  Sammanfattning : Rapportens huvudsakliga syfte är att undersöka relationen mellan motivation och hierarkisk position, och huruvida anställda på högre hierarkiska positioner motiveras av annat än anställda på lägre positioner. Vidare är syftet att ta reda på vilka typer av belöningar som tjänstemän respektive arbetare bäst anser motivera dem i sitt arbete, både vilka de anser motivera bland de belöningar de har vid undersökningstillfället och vilka belöningar de anser skulle motivera i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Att erhålla medlemskap i en arbetsorganisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Moa Ohlsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det nya samhällets arbetsliv kännetecknas av krav på flexibilitet på organisationer och individer. Syftet med uppsatsen är att beskriva på vilka kriterier utöver formella meriter sökande får medlemskap i en arbetsorganisation. LÄS MER

 4. 4. Åldersblandade klasser - bra för lärare och elever?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Johanna Clausson; Emelie Svensson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien är gjord för att undersöka vad lärare som arbetar åldersindelat respektive åldersblandat anser vara fördelar och nackdelar socialt och kunskapsmässigt med sin klasstyp. Vi ville också se vilka skillnader som fanns i lärarnas svar. I teoridelen tas olika forskares syn på åldersblandade klasser upp. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarstrategier - hur medarbetarna handlar i ett medarbetarskap

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

  Författare :Carina Cimbritz; Carolina Simonsson; [2004]
  Nyckelord :medarbetarskap; arbetsorganisation; strategier; tjänstemän;

  Sammanfattning : Nya organisationsideal och samhällsförändringar har gjort att personalarbetetsinriktning och arbetsinnehåll förändrats mycket. Utvecklingen har gått från en roll där linjechefer och arbetsledare endast ansvarade för operativ drift och personalledning medbegränsat personalansvar, till en roll med ombytta förhållanden (Tengblad 2003). LÄS MER