Vilken kultur tillhör jag? : En kvalitativ intervjustudie om att leva med dubbla kulturer och hur socialisationen har påverkat identiteten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Att komma till ett helt nytt land har en del konsekvenser för immigranter, speciellt när immigranterna från Mellanöstern kommer till Europa. Skillnaden mellan dessa två områden är många men först och främst är det språket och kulturen; därefter kommer andra skillnader som immigranter upptäcker när de börjar socialisera sig i det nya landet. Studien syftar till att skapa djupare förståelse för hur individer från Mellanöstern socialiseras i det svenska samhället samt att undersöka hur socialisationen påverkar individernas identitet genom att leva med dubbla kulturer. Studien undersöker även immigranternas svårigheter när det gäller språk och socialisation i det nya landet. Immigranternas upplevelser analyseras och studeras med hjälp av följande socialpsykologiska teorier; symbolisk interaktionism (spegeljaget), acculturation, social identitet och bikulturell identitet. Tio stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med immigranterna från tre olika länder i Mellanöstern (Syrien, Libanon och Irak). Immigranterna som deltar i studien har bott minst fem år i Sverige. Datan som samlats in har analyserats med hjälp av tematisk analys. Resultatet visar att språket är en viktig del för att immigranterna ska kunna integreras i samhället, Även kroppspråk har varit till hjälp när språket saknades. Det framkom även att modersmålsanvändning alltid har utgjort en form av trygghet och känts naturligt för respondenterna. Respondenterna identifierar sig olika med kulturerna. Vidare visar resultat att umgänge med familjen eller personer med samma bakgrund skapar en identitetstrygghet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)