Chefers bemötande av psykisk ohälsa inom sjukvården : En studie om chefers bemötande av psykisk ohälsa utifrån ett medarbetarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Sjukvården är en arbetsplats med hög arbetsbelastning och risken att drabbas av psykisk ohälsa är stor. Många sjuksköterskor är medvetna om den påfrestande arbetsmiljön de arbetar i. Genom stöd från kollegor och vägledning i arbetet kan psykisk ohälsa förebyggas, och en mental hälsa främjas. Ansvaret ligger både på chefer och medarbetare för att få en fungerande vardag. Därför är det av hög relevans att undersöka chefers bemötande av psykisk ohälsa inom sjukvården utifrån ett medarbetarperspektiv, samt vad som kan ligga till grund för att främja den mentala hälsan. Studien består av totalt 11 intervjuer och utgår till stor del från ett medarbetarperspektiv för att besvara syftet. För att analysera materialet har teorier använts från Goffmans dramaturgiska perspektiv och bedömning utifrån ramverk, samt Berger & Luckmanns socialkonstruktivistiska perspektiv. Studien bygger på en fenomenologisk ansats och undersöker medarbetarnas upplevelse av den ohälsa som finns på arbetsplatsen. I intervjuerna har det framkommit att god kommunikation och enkelhet förespråkas för att underlätta att tala om psykisk ohälsa och känna trygghet i att söka hjälp hos sin chef. Kollegorna spelar en viktig roll för att stötta i arbetet och finna återhämtning i vardagen. Chefernas uppgift är att upptäcka och agera på psykisk ohälsa, därför ställs krav på kompetens, tillgänglighet, tidigare erfarenheter samt användandet av externa resurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)