Jag är orolig, en gravid orolig - En kvalitativ studie av en gruppintervention för gravida

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Lisa Amborg; Klara Ekdahl; [2020-07-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Psykisk ohälsa under graviditeten är vanligt och harvisats kunna ha långsiktiga negativa konsekvenser för både mamman och barnet. Studiens syfte var att undersöka gravida kvinnors upplevelser av en gruppintervention för stress och oro under graviditeten, samt att fördjupa förståelsen via gruppledarnas perspektiv. Studien byggde på intervjuer med åtta gruppdeltagare och två gruppledare. Intervjumaterialet med gruppdeltagarna analyserades med tematisk analys och intervjun med gruppledarna med deduktiv analys. Den tematiska analysen resulterade i fyra teman. I studien framkom att gruppformatet varbåde uppskattat och utmanande samt att deltagarna tog med sig tekniker för att hantera oro. Det uttrycktes också ambivalens kring partners närvarosamt upplevelser av tidsbrist. Slutligen diskuteras resultatet, interventionens framtida potential och dess behov av fortsatt utvärdering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)