Kan komposition ingå i musikundervisning för barn?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie ger ett exempel på hur en musikskapande process kan se ut och
har genomförts som en del i ett större projekt. Studien är baserad på fyra
pedagogiska övningar som genomförts med 12-åriga elever (210 st).
Övningarna består av: inlärning av en färdig klappramsa, att i grupp skapa
en egen klappramsa, att lära ut den senare till sina kamrater samt att i
grupper göra egna låtar. Tolvåringarna jag har mött har för mig bevisat att
de kan skapa musik vilket också finns bekräftat i andra studier.

Jag har under arbetets gång observerat och dokumenterat skapandeprocessen
samtidigt som jag agerat ledare. Min erfarenhet från övningarna är att
flera elever men inte alla behöver input i form av olika stimulans för att
komma igång och skapa och att många behöver coachning för att våga tro på
sina idéer. Vägarna till musikskapande kan vara många och för att nå så
många elever som möjligt är det viktigt att rikta undervisningen mot barns
olika intelligenser.

Av de observationer som gjorts har jag också kunnat se att många begrepp
och kunskapsmoment kom med i undervisningen som därmed uppfyller många av
kursplanernas mål och delmål. Jag tror därtill att eleven genom att skapa
musik ges möjlighet att utveckla sitt eget sätt att lära sig musik. I
musikskapandet möter eleven en mängd musikaliska begrepp och ställs inför
många frågor. Att eleven befinner sig i ett musikaliskt sammanhang då
frågorna dyker upp kan göra att hennes sökande efter begrepp och kunskap
får en större mening. Jag tror också att det finns många olika vägar till
denna kunskap – det här var bara en metod. Vidare forskning skulle kunna
vara att studera en metod som går från gruppundervisning till mer
individuell undervisning.

Jag har i denna studie fått möjlighet att prova en metod med en ansenlig
skara elever och utifrån genomförandet av praktiska övningar blivit
övertygad om att skapande verksamhet kan fungera i helklassundervisning och
att det därtill fyller en funktion i musikundervisningen.


Dörren till musiken har inget lås
Ibland kan dörren vara stängd
Men den saknar inte handtag

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)