Företagsvärdering med fundamental analys : jämförande studie av två börsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel:             Företagsvärdering medfundamental analys - jämförande studie av två börsföretag   Nivå:             C- uppsatsi ämnet företagsekonomi   Författare:     ErikaCoyet & Wafaa Zbib   Handledare:   MarkkuPenttinen   Datum:         2011 – 01   Syfte: Syftet med studien är att genomen företagsvärdering på Sandvik AB och Atlas Copco AB fastställa om derasaktier är undervärderade på börsen mot för verkligt värde och om det äraktuellt ur lönsamhetssynpunkt att köpa någon utav aktierna eller eventuelltbåda två. Vidare är syftet att göra en jämförande studie av företagen utifrånföretagsvärderingen för att ytterligare visa på vad en fundamental analysspeglar för syfte och roll. De frågor som studien ämnar besvara är: Är Sandviksrespektive Atlas Copcos aktie undervärderad på börsen? Visar en fundamental analys annat intressant änundervärde på aktien? Finns det fortfarande olösta frågor efter enfundamental analys när vi tittar på aktievärde?   Detta val gjordes då investering i aktie känns som ettområde som växer och får ett allt större inflytande i vårt samhälle och hardärmed har kommit att bli ett alltmer viktigt område.   Metod: Studie tar sinutgångspunkt i denhermeneutiska kunskapsförankringen. Den undersökningsmetod som har genomsyratsi undersökningen är en blandning av den kvalitativa metoden och denkvantitativa. I första hand har relevant data sammanställt från respektiveföretags årsredovisningar och annat publicerat material om företagen. I andrahand är undersökningen även färgad av ett frågeformulär som har besvarats avutvalda aktieanalytiker. Frågeformuläret har utformats med hjälp avstandardiserade intervjuer som skickades via e-post. Dessa material tillsammansmed teori har sedan legat till grund för analys och resultat.   Resultat & slutsats: Det är de slutliga delarna i denfundamentala analysen, den så kallade finansiella analysen och värderingen som angeren akties undervärde på börsen, om det föreligger ett sådant. Den fundamentalaanalysen visade på att Sandviks respektive Atlas Copcos aktie inte ärundervärderad på börsen. Med hjälp av den strategiska analysen har en helbransch lyfts fram och dessutom har möjligheten att få en djupare inblick i de utvaldaföretagen erhållits. Slutsatsen är därför att den fundamentala analysen visarpå mycket mer användbar information än bara undervärde på aktien. Den fundamentala analysen förespråkas framförden tekniska analysen men den kan trots det inte ge svar på allt. Det anses tillexempel finnas olösta frågor kvar efter en fundamental analys sedan det framkommitatt man inom den fundamentala analysen tenderar att undervärdera aktiemarknadensbetydelse.     Förslag till fortsatt forskning: Utföra en fundamental analys på ett företag. Utföra en fundamental analys på två onoteradeföretag eller ett börsnoterat och ett onoterat. Studie har också uppvisat att det finns publikabolag, vilka trots namnet inte är noterade vilket också skulle vara intressantatt studera vidare kring, varför det förhåller sig så? Detskulle även vara intressant att i en vidare studie titta på problemet urett företagsperspektiv då det vid ett företagsköp fordras att beakta så mycketmer än om det endast avses att investera i aktier.   Uppsatsens bidrag: Att genomstudien lämna ett bidrag som visar på att säkerheten till en bra placering inteendast ligger i lättillgänglig börsinformation så som nyckeltalen, utan attsäkerheten ligger i bakgrunden till att nyckeltalen ser ut som de gör.   Nyckelord: Företagsvärdering, Börsnoteratföretag, Fundamental analys, Jämförande värdering, Nyckeltal

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)