Sökning: "Börsnoterat företag"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Börsnoterat företag.

 1. 1. Det sitter i ryggraden - En uppsats om framtagandet av börsnoterade företags externa finansiella mål ur CFO:ernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Johnsson; Julia Lindberg; [2019-08-20]
  Nyckelord :Institutionell teori; externa finansiella mål; målsättning; neoklassisk teori.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det har blivit allt vanligare att börsnoterade företag offentliggör finansiella mål i sin årsredovisning. Tidigare studier har bland annat påvisat att företag använder sig av externa finansiella mål för att minska informationsgapet mellan företagsledningen och företagets intressenter. LÄS MER

 2. 2. Minskar kvinnor i styrelsen earnings management? - En studie på svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Kristensson; Evelina Premberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Earnings management; diskretionära periodiseringar; kvinnliga styrelseledamöter; critical mass theory;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning regleras av två huvudsakliga anledningar. Enaanledningen är att ta fram ett så tillförlitligt informationsunderlag som möjligt ochden andra anledningen är att minska informationsasymmetri mellan företag ochintressenter. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering: En studie av frivillig hållbarhetsrapportering i stora svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Lönn; Gustav Petersson; [2018-08-14]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhet; företagsstorlek; årsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare samtidigt som företagen har en stor påverkan på miljö och samhälle. I syfte att bekämpa klimatförändringarna och att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster är det av största vikt att information om företagens hållbarhetsarbete tillgängliggörs för allmänheten. LÄS MER

 4. 4. How does an appointed ceo influence the stock price? : A Multiple Regression Approach

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carl Axel Jönsson; Emil Tarukoski; [2017]
  Nyckelord :CEO; Leadership; Corporate Governance; Stock Market; Regression Analysis; VD; Ledarskap; Bolagsstyrning; Aktiemarknaden; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : When a publicly traded company changes CEOs, the stock market will react in either a positive or negative way. This thesis uses multiple regression analysis to investigate which characteristics of the personal profile of the new CEO that might evoke positive or negative reactions from the stock market, both on one-day and one-year time perspectives. LÄS MER

 5. 5. Effekten av extern skuldfinansiering : En studie om hur aktiemarknaden reagerar vid utgivning av företagsobligationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Clarqvist; Magnus Boström; [2016]
  Nyckelord :Företagsobligationer; aktiemarknad; eventstudie; abnormal avkastning; signalteori; pecking order-teori; effektiva marknadshypotesen; kapitalstruktur; skuldsättningsgrad.;

  Sammanfattning : Det låga ränteläget som råder i samhället har skapat möjligheter för svenska företag att finansiera sig genom att emittera företagsobligationer. Obligationslån har under senare år blivit en allt vanligare finansieringsform och har i viss utsträckning ersatt traditionella banklån. LÄS MER