Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med diabetes i hemsjukvården

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Lena Bengtsson; Camilla Sörman; [2020-08-10]

Nyckelord: Sjuksköterska; hemsjukvård; diabetes;

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet människor med diabetes ökar samtidigt som befolkningen blir äldre och därmed inte alltid klarar av att sköta sig själva fullt ut längre. Det innebär att de kan behöva hjälp med vård och omvårdnad av hemsjukvårdens sjuksköterskor. Det är tidigare sparsamt beskrivet i litteraturen om sjuksköterskors erfarenheter av vård av personer med diabetes i hemsjukvården samt samarbetet med andra aktörer.Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med diabetes i hemsjukvården.Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Nio sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda personer med diabetes i hemsjukvården intervjuades.Resultat: I resultatet framkommer fyra kategorier med elva tillhörande subkategorier. Förutsättningar i organisation beskriver arbetsledningens betydelse samt vikten av samordning med andra aktörer. Interaktion med andra aktörer innefattar att sjuksköterskan är beroende av andra yrkesgrupper samt att stödja och utbilda andra om diabetes. Diabetesspecifik kompetens innebär att sjuksköterskan i hemsjukvården är primärt ansvarig och måste upprätthålla kompetens samt förebygga komplikationer relaterat till diabetes. I kategorin Att stödja egenvård i hemmet beskrivs hur lyhördhet främjar vårdrelation, sjuksköterskan har mindre kontroll i hemmet, samt utför patient- och närståendeutbildning i syfte att minska patientsäkerhetsrisker.Slutsats: Sjuksköterskan i hemsjukvården har kunskaps- och utvecklingsbehov inom diabetesområdet och efterfrågar ökad samverkan med diabetessjuksköterskan för att kunna säkerställa god och säker diabetesvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)