VAD BLIR KONFLIKTER I EN MÅNGKULTURELL FÖRSKOLA? : EN KVALITATIV STUDIE UR ETT PEDAGOGPERSPEKTIV.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att öka kunskapen om konflikter och konflikthantering i mångkulturella förskolor. Studien undersöker hur förskollärare definierar mångfald, hur konflikter uppstår och hur arbetet med konflikthantering bedrivs. Studie utgår från ett interkulturellt perspektiv och ett konfliktperspektiv och bygger på kvalitativa intervjuer med pedagoger som var verksamma i mångkulturella förskolor. Resultatet visar att pedagogerna beskriver kulturell mångfald som en fråga, om att sammanföra andra etniska bakgrunder som barn och deras familjer har. Enligt informanterna är det även viktigt att ta del av och berika kulturer de bär med sig in i den svenska förskoleverksamheten. Resultat visar också att konflikter och konflikthantering är något som pedagoger arbetar med dagligen, såväl mångkulturella konflikter som andra former av konflikter. De faktorer som pedagoger anser orsaka konflikter kan vara barns eller föräldrars avsaknad av språket som gör att det är svårt att kommunicera i det sociala sammanhanget, samt att olika kulturer kan krocka. En slutsats i studien är att det är viktigt med vuxennärvaro i barngruppen samt att personal visar öppenhet och intresse för andra kulturer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)