Ledarskap : då, nu och framtid - En kvalitativ studie om dåtidens och nutidens ledarskap inom Volvo Personvagnar

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Samhället utvecklas i en rask takt och det kan ses även i organisationerna. Ledarskapet har förändrats idag jämfört med hur det var förr i tiden. En gång i tiden hade vi i Sverige auktoritära ledare som pekade med hela handen och idag har ledarna blivit allt mer demokratiska och tänker på sina anställda. Trots att ledarskapet idag har blivit mer demokratiskt inriktat råder inte den stilen överallt. Inom Volvo Personvagnar fann vi en motsatt utveckling, där de auktoritära dragen börjat synas mer de senaste åren. Kulturen påverkar också ledarna i en organisation och deras arbetssätt samt anställdas beteenden. Vi har mer eller mindre förutfattade meningar om hur en dåtidens - samt hur en nutidens ledare skall bete sig, och vi har likaså en bild av hur det är i olika kulturer. Svenskar ses som tillbakadraget folkslag som inte gärna skapar konflikter, medan sydeuropéer använder armarna vilt när de skall beskriva en händelse. Att undersöka hur dåtidens - och nutidens ledarskap är samt om de påverkas av nationalkulturen blev därför ett intressant ämne för oss.För att vårt syfte skall uppnås, valde vi att studera fyra ledare, två som arbetat under längre tid som ledare och två som arbetat under en kortare period. Genom intervjuer med samtliga ledare, kunde vi ställa frågor om dåtidens – och nutidens ledarskap, samt om nationalkulturen som möjligen kan påverka ledarskapet. Med hjälp av relevanta teorier för vår studie, samt fyra intervjuer, har vi fått ny kunskap om det ämne vi valde att studera. Insamlade materialet analyserades och empirin jämfördes sedan med teorin. Vi kunde därefter se huruvida teorierna stämde överens med våra ledares utsagor.Vår undersökning visar att en ledare påverkas av många interna och externa faktorer. Några av dem är ledarens personlighet, tidigare erfarenheter, organisationskulturen, den kultur som råder utanför organisationen och vilka anställda de arbetar med. Vi ser även i vår undersökning att ledarskapet har ändrats under alla dessa år, de auktoritära dragen försvinner sakta men säkert, men är och kommer förmodligen aldrig att försvinna helt och hållet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)