Att vårda patienter från en annan kultur : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Med ökad migration världen över ökar sannolikheten för sjuksköterskor att fåvårda patienter från en annan kultur än deras egna. Det finns riktlinjer och lagar somsäkerställer att dessa patienter ska få rättvis, personcentrerad vård. Patienters erfarenheterav att vårdas i en annan kultur visar att patienter kan uppleva obehag, oförståelse ochkommunikationssvårigheter. Syfte: Syftet var att skapa en översikt av sjuksköterskorserfarenheter av att vårda patienter från en annan kultur. Metod: Allmän litteraturöversiktmed tolv artiklar, två kvantitativa och tio kvalitativa, som analyserats. Resultat: Trekategorier kunde urskiljas i resultatet, dessa var kulturella skillnader, språkbarriärer ochkunskapens betydelse. Slutsats: Att ha erfarenhet av att vårda patienter från andra kulturerter sig skapa säkra och kompetenta sjuksköterskor som en följd av den inhämtadekunskapen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)