Upplevelser av manliga sjuksköterskors yrkesroll i ett kvinnodominerat yrke.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av manliga sjuksköterskors yrkesroll. Litteraturstudien utfördes med en induktiv ansats där forskning och litteratur på området sammanställdes. En sökning av relevanta studier gjordes i fyra olika databaser och resulterade i tio studier som valdes till resultatet. Resultatet sammanställdes genom en integrerad analys där tre huvudkategorier identifierades: Vårda utifrån individen, Beröring i patientkontakten och Styrka i vårdandet. Resultatet visade att kvinnor ses som naturliga vårdare och att män kändes onaturliga i sjuksköterskeyrket. De manliga sjuksköterskorna upplevdes vara särbehandlade i yrket och deras beröring i omvårdnadsarbetet är problematisk. Stereotyper kring manliga sjuksköterskors beröring skapar hinder i yrkesutövandet och leder till oro och stress för manliga sjuksköterskor. Den feminina stämpeln på sjuksköterskeyrket skapar ojämlikhet mellan könen och innebär en barriär för manliga sjuksköterskor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)