Hantering av schaktmassor ianläggningsprojekt- Eftersträvan att uppnå massbalans i projekteringsskedet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Anläggningsbranschen står för stora utsläpp av växthusgaser och att uppnå klimatmål är enutmaning. Genom massbalans, som innebär att återanvända schaktmassor till den fyllningsom är aktuell i största möjliga mån, kan anläggningsbranschen ta sitt ansvar för minskadklimatpåverkan. Massbalans är något som eftersträvas inom anläggningsprojekt för att få enlägre kostnad och tidsbesparing i projektet. Idag klassificeras inte vägbyggnation juridisktsom produktionsprocess vilket skapar ett problem. Produktion ger restprodukter som i sin turkan användas till andra ändamål men denna möjlighet finns inte i anläggningsbranschen ominte syftet för återanvändandet av schaktmassorna fastslagits från början.Rapportens syfte är att tydliggöra vad som gäller vid hantering av schaktmassor, utifrån deförordningar som finns, för att leda fram till hur schaktmassor som avfall ska hanteras vidprojektering inom anläggning. Rapporten avgränsar till projektering med inriktning mot vägoch järnväg och kommer inte att hantera problemen under produktionen efterprojekteringsstadiet. Genom litteraturstudier och intervjuer hämtas information till arbetet.Naturvårdsverket säger att schaktmassor inte behöver bli betraktat som ett avfall om det gåratt hitta ett användningsområde inom samma projekt i tidigt skede med rimlig förutsättningoch tid. Om syfte för återanvändandet av schaktmassorna i tidigt skede saknas bedöms desom avfall och då blir all hantering av schaktmassorna under någon form av anmälnings- ochtillståndsplikt. Det råder stor ovisshet kring tillämpning av lagstiftning vilket leder tillsvårigheter i att förutse vilket beslut tillsynsmyndigheten fastställer kring hur schaktmassornafår hanteras.Länsstyrelsen har nyligen slagit fast att byggnation av en väg inte är en produktionsprocess,vilket gör att schaktmassor inte kan klassificeras som en biprodukt och återanvändning avschaktmassor försvåras. Därmed blir även massbalans svårt att uppnå på grund avlagstiftning och definitioner kring uppschaktade jord- och bergmassor.Slutsatsen är att det juridiska försvårar möjligheten att uppnå massbalans. Somlagstiftningen tillämpas och tolkas i dagsläget försvåras och i vissa fall omöjliggörs arbetet förprojektörer och entreprenörer att uppnå massbalans i samtliga projekt. Enklare ocheffektivare tillvägagångssätt kring syftet med schaktmassorna i anläggningsprojekt skulle gestörre möjligheter för återanvändning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)