Begåvning och internaliserade psykiska symtom hos barn och ungdomar - en uppföljningsstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar i alla grupper. Syftet med denna studie var att undersöka hur barns och ungdomars begåvning och grad av internaliserade psykiska symtom utvecklas över tre år samt huruvida begåvning påverkar grad av internaliserade psykiska symtom. Vidare studerades den eventuella inverkan som åldersgrupp respektive kön har på dessa faktorer. Studien baseras på data insamlad vid två tillfällen från skolbarn i åldrarna 9 – 17 år i Skåne (N = 50). De mätinstrument som användes var WISC-IV, WAIS-IV och Beck ungdomsskalor. Resultatet visade på stabilitet i begåvning och ökad grad av internaliserade psykiska symtom i hela gruppen. En särskilt stor ökning förelåg i depressionssymtom för gruppen som mätts vid 12 respektive 15 års ålder. Kön var en stabil prediktor för grad av ångestsymtom, där flickor rapporterade fler symtom vid båda mättillfällen. Inga samband förelåg mellan begåvning och internaliserade psykiska symtom. Resultaten identifierar barn i tidiga tonår och flickor i alla åldrar som särskilt utsatta och understryker vikten av att tidigt uppmärksamma dessa grupper i arbetet mot psykisk ohälsa hos barn och unga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)