Ön - Ett undersökande arbete i Clas Engströms författarskap, om en ö på en ö och dess betydelse för ett samhälles utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Sammanfattning: The following report describes an exploratory work about Furillen,an island that belongs to the area Rute, in northern Gotland. Theproject is a result of a selection of texts taken from the author ClasEngström - my grandfather. He wrote, among other things, about theinhabitants of Rute and their experience and ways of dealing with thedevelopment of their society. Through the use of graphic design I havetried to update the content of some of these texts.Much have changed since my grandfather wrote about Rute, whichgave me further reason to update the topic.In addition to the research, I looked at graphic design’s importancefor interpreting the literary content. I tried to visualize the contentusing different text composition and typography.The result resembles an archive of litterary texts, information anddocumentation which in it self is a result of the research process. / Följande rapport beskriver ett undersökande arbete om Furillen, en ö tillhörandeRute Socken på norra Gotland. Undersökningen har kommit tillgenom ett urval av texter från min farfar Clas Engströms - författarskap.I sammanhanget av grafisk design har jag försökt aktualisera innehållet idessa texter som i mångt och mycket handlar om Rutebornas upplevelse avoch sätt att hantera utvecklingen i deras samhälle. Texterna om Rute hadeockså möjligheter att aktualiseras då det har skett stora förändringar sedanfarfar skrev om platsen.Rapporten redovisar del ett och två av undersökningen. Den förstadelen gör ett nedslag i författarskapet och består av texter i urval sompå ett eller annat vis berör Furillen och Rutes utveckling. Den andradelen består av ett historiskt bildmaterial, samt en dokumentation avFurillen som det ser ut nu, på platsen.Utöver Furillen har den grafiska formens förhållande till det litterärainnehållet också varit föremål för undersökningen. Där jag främst försöktgestalta innehållet med textsättning och typografi.Resultatet består i något jag vill likna vid ett arkiv över undersökningensinformations - , dokumentations - och texturval.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)