En magisk Formel? : Magic Formula på den europeiska marknaden.

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Den effektiva marknadshypotesen är ett vida accepterat begrepp inom den finansiella sfären men trots sin centrala roll har den fått motstå mycket kritik. Ett flertal anomalier har identifierats vilka är en kritik till marknadens effektivitet. I takt med anomaliernas framväxt har intresset för investeringsstrategier ökat. Går det att generera en överavkastning genom en förbestämd strategi där marknadens ineffektivitet utnyttjas? Vi finner det därför av intresse att studera Greenblatts (2010) Magic Formula och om det är möjligt att generera en överavkastning genom att tillämpa investeringsstrategin. Syfte: Studien syfte är att analysera huruvida investeringsstrategin Magic Formula kan generera överavkastning jämfört med den globala aktiemarknaden samt om det föreligger några prestationsskillnader mellan de olika europeiska aktiemarknaderna. Vidare ämnar studien analysera hur ombalanseringsfrekvensen samt val av tidsperiod påverkar Magic Formula-portföljens avkastning. Metod: För att genomföra studien har en kvantitativ strategi med en deduktiv ansats använts. Det har genomförts en tidsserieundersökning där portföljer har konstruerats och analyserats baserat på dess avkastning och risk som statistiskt säkerställts genom parvisa t-test samt regressioner. Studien har genomförts på den europeiska marknaden under tidsperioden 2007-04-01 till 2017-04-01. Slutsats: Av 18 Magic Formula-portföljer presterar 14 portföljer sämre än jämförelseindex, sett till årliga medelavkastning samt total avkastning. Tre av de 14 portföljerna gav en signifikant lägre avkastning. Finanskrisen hade stor påverkan på resultaten. Exkluderas denna tidsperiod presterade endast 11 portföljer sämre, dock utan statistisk signifikans i resultaten. Studie har även funnit att en längre tidsperiod mellan ombalanseringarna tenderar att generera en högre avkastning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)