Kommunikation i den fysiska planeringen : Ett arbete om systemtillit och socialt kapital, Fallet Södra Älvstranden

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

Sammanfattning:

Sammanfattning Bakgrunden till mitt Examensarbete är att jag som student på magisterprogrammet för fysisk planering skall göra ett examensarbete som motsvarar 30 hp i slutuppgift. Mitt Examensarbete är ett utredande arbete av medborgardeltagandet inom fysisk planering. Syftet är att studera om och hur planprocessen påverkas av systemet, och dess relationer till medborgarna. Syftet är även att undersöka hur man kan genomföra en planprocess i en redan bebyggd miljö. Analysen visar att Södra Älvstranden som använt sig av ett ambitiöst upplagt medborgardeltagande, både innehåller faktorer som gynnar och missgynnar deltagarnas tillit till varandra och till systemet i sig. Mitt examensarbete har följande uppdelning: • En teoridel där jag beskriver medborgardeltagandets förutsättningar, med bland annat planeringsteori, plansystemet, PBL etc. samt några medborgerliga sociala aspekter såsom socialt kapital och systemtillit. I avsnittet har jag även en kortare beskrivning av Södra Älvstranden och gör en analys om hur tilliten har påverkats genom processen. • Analys. Här studerar jag hur systemtillit och socialt kapital såg ut innan processen startade, och hur det ser ut efteråt. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra? Mina slutsatser. • Rekommendationer utifrån mina slutsatser om hur medborgardeltagandet kan anordnas för att gynna tilliten inom plansystemet och mellan dess aktörer, samt Chalmers generella riktlinjer för ett lyckat medborgardeltagande. • Diskussionsdel där jag diskuterar vad jag trodde att jag skulle uppnå med arbetet, och vad det egentligen kom att handla om. Målgruppen är en bred tjänstemannagrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)