Optimalt lärande : Spelifiering och visualisering av entalsaritmetik för barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: En viktig del av grundskolans utbildningsplan är att lära ut grunderna i matematik ochatt få elever att automatisera de fyra grundläggande räknesätten. Det finns en korrelationmellan inlärning av dessa kunskaper i tidig ålder och framgång i framtida matematiskutbildning. Denna rapport diskuterar hur en applikation “Optimal Education” vidareutvecklas, appen syftar att lära ut automatisering av entalsaritmetik och utförs som en del av kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Rapporten ämnar att besvara hur visualiseringar kan implementeras för att underlätta inlärningen av strategier för entalsaritmetik, men även hur spelifieringselement kan implementeras i applikationen för att öka engagemanget hos användaren. Detta görs i samverkan med kund som forskar på området, tillsammans med extern kompetens från en expert och valideras slutligen genom användartestning. I rapporten beskrivs utvecklings- och designprocessen, resultatet och vilka erfarenheter som kan tas med från detta. I arbetet synliggjordes ytterligare metoder för förbättrad inlärning som ansågs vara effektiva, bland annat genom positiv förstärkning, regelbunden övning och belöningar. I mån av tid implementerades och testades endast visualiseringarav metoder för de fyra räknesätten samt en förbättringsskärm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)