Uppvärmningens effekt på 1RM : En utvärdering av fyra olika uppvärmningar på maxprestation vid knäböj

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie var att utvärdera om det finns en skillnad mellan specifika uppvärmningar (samma övning som ska utföras fast med mindre belastning) jämfört med kombinerad generell (aerob) och specifik uppvärmning på maxprestation vid 1RM i knäböj i Smithmaskin. Studiens frågeställningar var: (1) Finns det en skillnad i prestation på 1RM vid knäböj i Smithmaskin vid kombinerad generell och kort- respektive lång specifik uppvärmning jämfört med en längre specifik uppvärmning? (2) Påverkar inlärningseffekten prestationen vid 1RM i knäböj i Smithmaskin?

 

Metod

Detta är en experimentell randomiserad crossoverstudie med ett urval på åtta män med medelåldern 24,5 ± 2,96 år och med minst 24 månaders styrketräningsvana samt vana med styrkeövningen knäböj. Studien hade sammanlagt 4 testtillfällen för varje testperson (tp) som utvärderade en längre specifik uppvärmning i jämförelse med kombinerad generell och kort specifik uppvärmning, generell och längre specifik uppvärmning samt en kortare specifik uppvärmning. Testordningen för tp var randomiserad och effekten av de olika uppvärmningsprotokollen utvärderas med 1RM vid knäböj i Smithmaskin.

 

Resultat

I studiens resultat visades ingen signifikant skillnad (p>0,05) då de olika uppvärmningsprotokollen jämfördes med varandra inför 1 RM vid knäböj i Smithmaskin. Vid den kronologiska testordningen syntes en signifikant skillnad (p<0,05) på prestation vid 1RM i knäböj då samtliga uppvärmningsprotokoll jämfördes med varandra.

 

Slutsats

I denna studie hittades inga signifikanta skillnader mellan olika uppvärmningars effekt på 1RM i knäböj vilket kan betyda att det inte finns några skillnader i prestationsökning på 1RM vid knäböj beroende på uppvärmningstyp eller att det är andra faktorer som inverkar. Resultaten av den kronologiska testordningen bekräftar relevansen av en inlärningsperiod för att minimera inlärningseffekten av 1 RM vid knäböj i Smithmaskin hos styrketräningsvana män i åldern 20-26 år.  Resultatet tyder på att det behövs minst fem inlärningstillfällen för att uppnå ett stabilt utgångsvärde för 1RM vid knäböj i Smithmaskin hos styrketräningsvana män.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)