Att leva vid livets slut : En litteraturstudie ur perspektivet från patienter med cancerdiagnos

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: För att som sjuksköterska kunna prioritera och planera omvårdnad för patienter med cancerdiagnos i livets slutskede krävs förståelse för de individuella upplevelserna. En förståelse för patienters upplevelser i livets slutskede kan främja den personcentrerade vården och patientens delaktighet. Syfte: Syftet är att beskriva upplevelser hos patienter med cancerdiagnos i livets slutskede. Metod: Examensarbetet har genomförts som en litteraturstudie i beskrivande syntes, med kvalitativ ansats. Resultat: I resultatet urskildes tre teman med tillhörande sju subteman. Det första temat att vara en del av ett sammanhang kunde uppnås genom att ha stöd från vänner och anhöriga, och att bli sedd av hälso-och sjukvårdspersonal. Det andra temat att förändras med sjukdomens utveckling förverkligades genom att utveckla strategier för anpassning och att uppleva minskad autonomi. Det tredje temat att leva innan döden kunde uppfyllas genom att uppskatta livet, att ha andlighet som stöd och att gradvis acceptera döden. Slutsats: Genom att genuint lyssna till patientens upplevelser kan sjuksköterskan förstå vad som saknas för att ta sig vidare i processen mot acceptans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)