Regina Coeli : En studie om kvinnans identitet i Uppenbarelsebokens tolfte kapitel

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

Författare: Samuel Gabrielsäther; [2020]

Nyckelord: Uppenbarelseboken;

Sammanfattning: Uppenbarelseboken har förbryllat många genom tiderna, dess mångfasetterade bildspråk och många djup väcker intresse för undersökning och forskning på denna text. Här behandlas Uppenbarelsebokens tolfte kapitel och det som är av intresse för denna uppsats är kvinnans identitet i kapitlets narrativ. Kvinnan klädd i solen, med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor är den som undersöks i denna bibelvetenskapliga uppsats. Med historisk-kritisk metod och metaforanalys utreds hennes identitet och frågan om vem hon är. Hon analyseras utifrån Johannes historiska miljö, vad det innebar att leva som jude under det första århundradet. Vilka romersk-grekiska myter Johannes kan ha använt för att beskriva kvinnan, som myten om den grekiska gudinnan Leto och ikonografin för den egyptiska gudinnan Isis. Olika paralleller till den Hebreiska Bibeln analyseras även. Motivet av födslovärkar och hur kvinnans attribut samklingar med olika passager i den Hebreiska Bibeln och samtida judiska myter. Även en receptionshistorisk analys används för att bredda förståelsen av kvinnan i Upp 12. Där behandlas de tre kyrkofäderna Tyconius, Quodvultdeus och Oecumenius och deras tolkningar av kvinnan. Deras olika läsningar belyser kvinnan främst ur en mariologisk och ecklesiologisk förståelse av hennes identitet. Genom att tillämpa dessa olika metoder och analyseras har denna uppsats som mål att bidra med en förståelse för kvinnan i Uppenbarelsebokens tolfte kapitel och vem hon egentligen är.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)