Med(arbetar) perspektiv på förändring

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Problem: I dagens samhälle har organisationsförändringar blivit allt vanligare och de anses vara allt viktigare för organisationers fortsatta utveckling. Inom den tidigare forskningen tas det enligt vår åsikt för lite hänsyn till medarbetare i relation till deras funktion inom organisationer. Syfte: Vi vill visa hur medarbetarna inom polismyndigheten upplever den interna kommunikationen kring förändringen och hur denna upplevelse i sin tur påverkar deras upplevelse av själva förändringen. Metod: Vi har utfört elva kvalitativa intervjuer samt analyserat resultat från en enkätundersökning och dokument utfärdade av Polisen. Slutsats: Våra resultat visar att medarbetares upplevelser och attityder har stor inverkan på hur de upplever en förändringsprocess. I vår studie upplevde inte medarbetare att de var betydelsefulla och de ansåg därför inte att förändringen kändes meningsfull, vilket ledde till ett bristande intresse. Vi anser att detta var ett resultat av polismyndighetens användande av linjära kommunikationskanaler som inte erbjöd medarbetarna en möjlighet till att vara delaktiga i förändringsprocessen. En annan faktor som påverkade bristen av medarbetarnas delaktighet var avsaknaden av konkret information om förändringen. Bristen på konkret information och delaktighet anser vi skapade oro bland medarbetare, något som kan påverka förändringsarbetets framgång. Vi anser slutligen att myndigheten bör ta större hänsyn till medarbetarens kompetens och kunskaper. För att lyckas med en förändringsprocess behöver de som drabbas av förändringen vara väl informerade och göras delaktiga i förändringsarbetet så tidigt som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)