Digitalt eller inte? En kvalitativ jämförelse av lärares syn på digitala läromedel och läroböcker i matematik

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med den här studien att ta reda på hur lärare ser på digitala läromedel och läroböcker i ämnet matematik. En kvalitativ intervjuguide valdes som metod där sex olika lärare intervjuades. Respondenterna fick besvara frågor om hur undervisningen kan utvecklas med hjälp av digitala läromedel eller läroböcker, hur läroböcker eller digitala läromedel kan stötta elever med matematiska svårigheter och om lärarna undervisar på det sättet som de vill eller inte. Resultaten analyseras i form av en tematisk analys, där resultatet visar att det råder delade meningar bland respondenterna huruvida digitala läromedel eller läroböcker är det optimala sättet att lära ut matematik på. Vidare skildras resultaten utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt via ramverktyget TPACK. Anmärkningsvärt i den här studien är att det finns enorma skillnader i hur lärarna anser att en matematikundervisning ska se ut. Självständigt arbete, läroboksfria lektioner och en undervisning med laborativa material benämns under resultatdelen. Den här studien bidrar till att visa hur pedagoger kan använda läroböcker och digitala läromedel i undervisningen, vilka konsekvenser som användandet av digitala läromedel eller läroböcker medför i skolan samt hur läroböcker eller digitala läromedel kan fungera som ett stöttningsverktyg för eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)