Fri retur – Bakslag för hållbarhetsarbetet i e-­‐handeln? : En kvalitativ studie om hur företag inom modebranschen kan använda Corporate Social Responsibility i frakt-­‐ och returneringsproblematiken

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: E-handeln inom modebranschen fortsätter att öka och bidrar till att konkurrensen hårdnar. Även mängden returer ökar och samtidigt ökar kraven på en hög leveransservice hos kunderna, vilket belastar returprocessen samt bidrar till en sämre miljö med ökade transporter och mer materialförbrukning. Det här blir således både en kostnadsfråga och en hållbarhetsfråga som företag verksamma inom e-handeln behöver beakta för att fortsatt profilera sig som hållbara. Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur Corparate Social Responsibility kan användas inom E-handelns frakt- och returneringspolicys inom modebranschen. Genomförande: Den här studie har en kvalitativ forskningsdesign. Genom en flerfallsstudie med fyra fallföretag och en branschorganisation har det empiriska materialet bidragit till uppfyllelse av studiens syfte. Slutsats: För att företagen ska fortsätta vara lönsamma och profilera sig som hållbara behöver dem vägleda konsumenterna till bättre beslut genom att kommunicera returprocessens påverkan. Företagen behöver därmed ta ett ytterligare ansvar för den påverkan som deras verksamhet ger upphov till. På så sätt kan CSR användas inom frakt- och returneringspolicyn, där företagen driver en hållbar utveckling samt visar på deras ansvarstagande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)