“Jag reparerar inte kunders smartphones med mitt kön” : Kvinnors känslor och upplevelser av att jobba inom IT- och Teknikservicebranschen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Moa Snis; [2024]

Nyckelord: Könsmärkta yrken; arbetsmarknad; strategier; IT- och teknik;

Sammanfattning: Denna kvalitativa intervjustudie undersöker kvinnors känslor och upplevelser av att hantera kunder inom en mansdominerad bransch som IT- och teknikservicebranschen. Syftet med denna studie är att förstå hur kvinnliga arbetstagare erfar kundinteraktioner i arbetet inom en mansdominerad bransch med fokus på emotionellt arbete. Teorier från Goffman (1995) och Hochschild (2012) samt tidigare forskning belyser utmaningar och strategier som kvinnor står inför i att arbeta i en mansdominerad bransch som IT- och teknikbranschen. Utifrån studiens syfte har tidigare forskning och teori sammanställts i syfte att skapa förståelse för de utmaningar och känslor som kvinnorna står inför i arbetet i en mansdominerad bransch. I samband med detta undersöks även kvinnors känslostrategier för att hantera kunder i en mansdominerad bransch. Resultatet visar att kvinnor upplever fördomar från kunder vilket påverkar deras dagliga arbete och genererar känslor som ångest, sorg och frustration. Känslorna är starkt sammanlänkade med rådande mansdominerade normer inom branschen som härstammar från samhället. Kvinnorna uppvisar en medvetenhet om dessa normer som de ifrågasätter, vilket resulterar i olika emotionella och praktiska strategier som kan ses som ett motstånd till den rådande mansdominansen. Avslutningsvis skildras vikten av att förstå de utmaningar kvinnorna möter i IT- och teknik servicebranschen för att få legitimitet som kvinnlig tekniker och hur de kan komma att påverka samhällets utveckling inom IT- och teknik. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)