Administration av API-drivna enheter och tjänster för slutanvändare : En fallstudie av API-tjänster

Detta är en M1-uppsats från KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: I dagsläget tenderar många att använda tjänster som hanteras separat. Arbetet undersöker om det är möjligt att sammankoppla ett fåtal tjänster i en gemensam webbapplikation för att underlätta kommunicering mellan tjänsterna samt att förbättra användarvänligheten. Företaget A Great Thing har i åtanke att skapa en webbapplikation som tillåter användare att med hjälp av deras applikation skapa agenter som sköter händelser från användarens begäran, exempelvis “spela upp en låt vid en viss tid”. Metodiken som tillämpats har dels varit en fallstudie och dels användarbaserade metoder i form av enkätundersökning samt ett användartest. Ytterligare undersöktes hur kommunikationen går mellan tjänsters API, och de nödvändiga parametrar som utbyter data. Slutligen evalueras den framtagna prototypen enligt vissa riktlinjer inom användarvänlighet. Examensarbetets resultat är i form av en webbprototyp med fokus på användarvänlighet, implementering av API:er, användartest på faktiska användare samt statistik på efterfrågan av tjänster. Vidare har även en marknadsundersökning utförts för att belysa ekonomiska vinstmöjligheter genom API-distribution. Slutsatsen dras att det är möjligt att sammankoppla API:er och dess tjänster för att uppnå ett användarvänligt gränssnitt samt hur nödvändiga parametrar disponeras på ett effektivt vis. Vidare är förhoppningen att utomstående läsare skapar en förståelse om hur sammankopplingen går till på ett strukturerat och informativt tillvägagångssätt. Även hur olika tekniska metoder inom användarvänlighet kan tillämpas vid konstruktion av prototyper. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)