Self-service business intelligence : Viktiga Roller inom SSBI

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Gustav Leo; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Dagens affärsklimat är under ständig utveckling och för att möta den ökade konkurrensen är det viktigt för verksamheter att snabbt kunna fatta beslut som är baserade på data. Utmaningarna i detta medför att verksamheternas arbetssätt måste bli mer innovativt för att snabbare kunna anpassa verksamheten. Traditionell business intelligence (BI) där IT-avdelningen oftast ansvarar för att ta fram rapporter åt användarna har svårt att hinna med att skapa rapporter som är nödvändiga för att fatta beslut grundade i data. En lösning på detta problem är att införa Self-Service BI (SSBI) där målet är att låta användarna komma närmre verksamhetens data och på det sätta kunna skapa rapporter utan inblandning från IT-avdelningen. Genom att ta bort IT-avdelningen som mellanhand och flytta ut visst ansvar på verksamhetens avdelningar ställs krav på en tydlig organisation med tydliga roller och detta ligger till grund för den frågeställning som denna studie ska ge svar på som är: Vilka roller krävs för att införa och driva SSBI? Metoderna som valts ut för att kunna ta fram ett svar på denna fråga är systematisk litteraturstudie och fallstudie. Syftet med att genomföra den systematiska litteraturstudien är att analysera vad den befintliga litteraturen tar upp om roller inom SSBI. Fallstudien som består av intervjuer med experter inom SSBI-området syftar till att fånga upp deras erfarenheter och åsikter om det olika roller som är viktiga inom SSBI. Resultatet består av ett framtaget organisationsschema över viktiga roller som behövs för att kunna införa och driva SSBI inom en verksamhet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)