En tvärsnittsstudie av välfärdsteknik i Dalarnas äldreomsorg : En analys utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Sveriges välfärdssystem står inför nya utmaningar, demografiska förändringar och ökade krav på hållbar utveckling kräver nya strategier. Äldreomsorgen beskrivs vara speciellt utsatt eftersom andelen äldre ökar i snabbare takt än resten av befolkningen. Välfärdsteknik beskrivs vara en hållbar strategi utifrån sociala aspekter genom att öka äldres livskvalité och samtidigt förenkla arbetet för omsorgspersonal. Det har visat sig vara svårt att implementera välfärdsteknik vilket har skapat stora skillnader mellan Sveriges kommuners äldreomsorg. Syftetvar att kartlägga Dalarnas välfärdsteknik och utforska skillnader mellan kommunerna, även att undersöka kommunernas främsta skäl för att användatekniken utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna. En tvärsnittsstudie med surveydesign genererade kvantitativ kartläggande data samt kvalitativa data där kommunernas främsta skäl för att använda välfärdsteknik undersöktes genom riktad innehållsanalys. Välfärdsteknik var ojämnt fördelat mellan kommunerna och skälen för användning av sådan teknik i äldreomsorgen var främst kopplad till sociala aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)