Fytinsyra som flamskyddsmedel på bomull och polyester

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Kemiteknik

Sammanfattning: Idag finns det flera hundra flamskyddsmedel på marknaden där en del är hälso- och miljöfarliga. Fytinsyra är en naturlig produkt från växtriket som är miljövänlig och icke-toxisk. Fytinsyra består till stor del av fosfor vilket gör att potential finns för ett grönt flamskyddsmedel vilket ska undersökas. Lösningar på 3 och 10 mass% fytinsyra har gjorts där sedan kalciumkloridhexahydrat, natriumhydroxid eller ammoniak med ett molförhållandet på 5 eller 12 har tillsatts. Tygbitarna, av bomull och polyester, doppades i lösningarna och torkades i 6 dagar för att sedan analyseras med ett ugnstest, förbränningstest, TGA och DSC. Bästa kombinationen för bomull blev när natrium tillsattes med ett molförhållande på 12 till 1. Denna lösning gav bäst resultat i förbränningstesten samt ger mest massa kvar enligt TGA analysen. Lösningen är även basisk vilket är bra då sura lösningar bryter ner bomullstyget. För bedömning av bästa kombinationen för polyester ligger DSC och TGA analyserna till grund. I DSC är det svårt att avgöra vilken lösning som är optimalast då natriumlösningarna höjer temperaturen för smältpunkten mycket medan effekten minskar som behövs för att smältningen ska äga rum har halverats i förhållande till obehandlad polyester. Däremot har effektförbrukningen för smältningen ökat för kalciumlösningarna medan temperaturen endast höjts någon grad. Därmed är det svårt att säga den optimala lösningen för polyester. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)