En kvalitativ studie om ämnesundervisningen av nyanlända elever på språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan Hur uttrycker sig lärare om undervisning av nyanlända elever?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Den övergripande frågeställningen för denna studie handlade om lärares egnabeskrivningar av sin undervisning av nyanlända. Mer specifikt undersökte vihur lärarna uttrycker att de arbetar för att få de nyanlända eleverna behöriga tillnationella program och yrkesutbildning.Teori: Teoretiker som används i vår studie är: Gibbons, (1998) som diskuterarlärandet av språket och ämneskunskaper i skolan. Gibbons teori behandlar detparallella lärandet av ett nytt språk och ett kunskapsämne. Lahdenpäre, (2000)som menar att kunskapsinhämtning kan hämmas på grund av kulturkrockarsom nyanlända elever upplever i samband med nya former av undervisning.Landenpäre poängterar sambanden mellan interkulturalitet i klassrummet ochpedagogisk planering. Bunar som menar att det är miljön i klassrummet sominverkar på inlärning, kognitiv utveckling och socialt beteende. Meningsfullasituationer skapar positiv progression och gör det lättare att lära. Psykologiskaprocesser är centrala i Vygotskys idéer vilka behöver finnas med i depedagogiska planeringarna. Dessa processerna får igång en medvetenhet ochintention hos eleverna när de används i undervisningen. En annan process somVygotsky (1978) beskriver utgår från det utvecklingsstadium som eleven förtillfället befinner sig på, den så kallade proximala utvecklingszonen. En viktigmetodisk princip som används i den proximala utvecklingszonen är att genomspråket överföra information och kunskap till eleven.Metod: Vi använde en kvalitativ intervjumetod, där vi intervjuade sju ämneslärare somarbetar med nyanlända elever. Lärarna som intervjuades undervisar imatematik, naturkunskap, samhällskunskap och svenska och är verksamma påen och samma skola. Vi ställde 13 frågor till lärarna gällande olika aspekter avnyanländas undervisning i skolan.Resultat:Resultaten visade att lärarna var ense om att det är lättare för elever att lära sigämneskunskaper i den svenska skolan, men att de ofta stöter på svårigheter pågrund av det nya språket. Det finns en skillnad i att förstå respektive ämne iskolan och att lära sig att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska.Samarbete lärare emellan gör stor skillnad, både i undervisning och ibedömning av elever. Gemensamt för lärarna är att de har positiva erfarenheterav samarbete, särskilt tillsammans med modersmålslärare ochstudiehandledare. Slutsatserna av att samarbete mellan lärarna var bra förundervisningen leder vidare till förslagen om fortsatta forskningsfrågor om hurdetta samarbetet kan utvecklas. Vår studie kan bli mer omfattande nyaintervjuer med nyanlända eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)