Advokaten och professionsansvaret

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Inom de flesta branscherna finns det professionella rådgivare. Inom juridiken är advokaterna de främsta juridiska rådgivarna. Förväntningarna när någon vänder sig till en advokat är att rådgivningen ska vara utifrån gällande rätt och av god kvalité. Advokater har vissa skyldighet enligt Advokatsamfundets vägledande råd. Advokater är exempelvis skyldiga att genomföra en grundlig utredning för att ge klienten den bästa möjliga rådgivningen. Det finns också en skyldighet för advokaten att klargöra för klienten om rättsläget är osäkert. Uppsatsens syfte är att utreda och diskutera advokaters skadeståndsskyldighet vid felaktigt given rådgivning. Utredningen utgår ifrån två prejudicerande rättsfall från Högsta domstolen. Prejudikaten avser skadeståndsskyldighet för advokater gentemot näringsidkare. Högsta domstolen har i två avgöranden, NJA 2018 s. 414 och NJA 2019 s. 877 tagit upp frågan om advokaters skadeståndsskyldighet gentemot före detta klienter. I båda målen har utgången blivit att Högsta domstolen inte ansett att det förelegat någon skadeståndsskyldighet för advokaterna. Högsta domstolen nämner att individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall. Därför utesluts inte möjligheten att advokater skulle kunna bli skadeståndsskyldiga för felaktig rådgivning. Slutligen diskuteras rättsfallen och om det anses nödvändigt med någon rättslig förändring på området. Det argumenteras för och emot införandet av lagstiftning på området. Diskussion förs även gällande om det är nödvändigt med lagstiftning för rådgivning gentemot konsumenter. När en sammantagen bedömning gjorts av omständigheterna blir slutsatsen att det inte nödvändigt med någon rättslig förändring på området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)