Längst fram i klassrummet : En systematisk litteraturstudie av forskning om erfarenheter av ordinarie och särskild undervisning bland grundskollärare och elever md ADHD

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Maha Mohamed; [2021]

Nyckelord: lärare; erfarenheter; ADHD; inkludering; undervisning; kvalitativ;

Sammanfattning: Olika lärare har skilda uppfattningar om hur elever med neuropsykiatriska funktionshinder i form av t ex ADHD och Aspergers syndrom bör undervisas i grundskolan. En fundamental fråga gällande grundskoleelever med neuropsykiatriska funktionshinder är om de bör ges särskild undervisning i mindre klasser eller inkluderas i större klasser i ordinarie undervisning. Studiens syfte är att ge en representativ översikt av forskningen om de erfarenheter som grundskollärare och elever som diagnosticerats med ADHD har av extra anpassningar och särskilda stöd, framför allt vad gäller undervisning i mindre grupper/klasser. Studien bygger på kvalitativ ansats och är utformad som en systematisk litteraturstudie. Totalt valdes och kvalitetsgranskades elva vetenskapliga artiklar baserade på kvalitativ metod som analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. Resultatanalysen genererade fyra teman och dessa är: Avvägningar mellan ordinarie undervisning och särbehandling, Behov av inkluderande relationer, Omtvistad diagnosticering och medicinering och Gemensam strävan efter att uppnå kunskapsmålen. En slutsats som kunde dras var att beslut om särskild undervisning i mindre klasser, individuellt eller genom anpassningar/stöd behövde fattas med hänsyn till elevens unika sociala, intellektuella och emotionella förutsättningar. Vidare var det av vikt att beakta elevernas önskemål i förhållande till klassen som helhet och till de särskilda resurser som skolan tillhandahöll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)