Exercise Self-Efficacy Scale - Schizophrenia Version : Utveckling och psykometrisk prövning av en diagnosspecifik skattningsskala

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Self-efficacy, en persons tilltro till sin förmåga, är en faktor som påverkar hälsobeteenden såsom fysisk aktivitet. Exercise Self-Efficacy Scale mäter denna egenskap genom självskattning, men har inte utvärderats för personer med schizofreni.

Syfte: Att omarbeta Exercise Self-Efficacy Scale för personer med schizofreni.

Metod: Deskriptiv design med psykometrisk prövning av den omarbetade Exercise Self-Efficacy Scale. Första delen av studien bestod av fokusgrupper med patienter och personal på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för patienter med psykossjukdom. Utifrån resultatet av dessa utvecklades Exercise Self-Efficacy Scale – Schizophrenia Version. I den andra delen av studien fyllde 32 patienter med schizofreni eller schizoaffektivt syndrom i den omarbetade skalan vid två tillfällen med två veckors mellanrum. Beräkningar gjordes av inre överensstämmelse, test-retest reliabilitet och korrelation med självrapporterad fysisk aktivitet.

Resultat: Fokusgrupperna gav rik information om faktorer såsom upplevda hinder för fysisk aktivitet och passande utformning av den nya skattningsskalan. Exercise Self-Efficacy Scale – Schizophrenia Version hade en mycket hög inre överensstämmelse (Cronbach's Alpha = 0,961) och test-retest reliabilitet(ICC = 0,951, p < 0,001). Skattad self-efficacy hade ett samband med självrapporterad fysisk aktivitet (Spearman's rho = 0,531, p < 0,01).

Slutsats: Exercise Self-Efficacy Scale – Schizophrenia Version har hög reliabilitet och kan användas för självskattning av self-efficacy för fysisk aktivitet bland personer med schizofreni. Instrumentet kan vidareutvecklas genom att identifiera eventuellt överflödiga delfrågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)