Sökning: "Anna Ludvigsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anna Ludvigsson.

 1. 1. VACCINERA (FL)ERA BARN? : En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alida Bjelvenmark; Anna Ludvigsson; [2019]
  Nyckelord :Child vaccination program; vaccine; parent; decision-making; health literacy; Barnvaccinationsprogrammet; vaccin; föräldrar; beslutsfattande; hälsolitteracitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. LÄS MER

 2. 2. Storuman Forever : Om valet att välja livet på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anna Ludvigsson; Annika Hedberg Roth; [2019]
  Nyckelord :Urban; rural; social context; family; safety; nature; urban; rural; landsbygd; sociala sammanhang; familj; trygghet; natur;

  Sammanfattning : The subject is life in rural areas and the purpose of the essay is to explore and understand,why a group of women brought up in Storuman, after a while living elsewhere, choose to move back and settle down. The urbanization process where people leave the countryside and move to cities affects the rural everyday life as societies in the countryside are dismantled. LÄS MER

 3. 3. Att fånga elevers engagemang och motivation till läsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofie Boman; Anna Ludvigsson; [2018]
  Nyckelord :inre motivation; lärare; läsning; motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : Studien undersöker några lärares tankar och erfarenheter kring arbetet med att främja elevers motivation till läsning. Studien tar upp metoder och material som lärare uppger att de använder för att främja elevernas motivation till läsning och om lärare upplever några hinder med att göra detta. LÄS MER

 4. 4. Feminism on Hold : A feminist legal analysis of Sweden’s refugee and asylum legislation and policy 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Ludvigsson; [2017]
  Nyckelord :Human rights; Sweden; feminist foreign policy; refugee and asylum legislation; gender;

  Sammanfattning : In 2014, the Swedish government announced its intentions to conduct an outspoken feminist foreign policy. In the years that have followed that same government have applied legislation and policy in the refugee and asylum area that are inconsistent with some aspects of that policy. LÄS MER

 5. 5. Lokal brand i hyllställningar : En metodutvärdering för beräkning av temperaturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Per Troedson; Anna Östlund; [2016]
  Nyckelord :Analytisk dimensionering; dimensionerande brandförlopp; Eurokod; FDS; lokal brand; temperaturer; temperaturberäkningar;

  Sammanfattning : Moderna byggnader kan ställa krav på komplicerade brandtekniska lösningar eftersom de kan vara komplexa och inte bestå av konventionella arkitektoniska byggnadsdelar. De stora komplexa byggnaderna kan medföra att brandförhållandena i byggnaden avviker signifikant från de förhållanden som ligger till grund för de traditionella dimensioneringsmetoderna. LÄS MER