Att gynna hela livet : en intervjustudie om människors erfarenheter av att göra en livsstilsförändring

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Idag lever 65 % av världens befolkning i länder där övervikt och fetma dödar fler människor än vad undervikt gör. I Sverige har fetman fördubblats sedan 1980 och idag lider ungefär varannan man och var tredje kvinna av övervikt eller fetma. Svenska studier visar även att ungefär vart femte barn är överviktigt och ett barn av tjugofem lider av fetma. Dagligen kan vi läsa i tidningar och se på tv hur människor kan göra för att gå ner i vikt, även hälsokampanjer och diverse hälsoupplysningar blir allt vanligare. Dock verkar inte detta tillräckligt för att hjälpa människor till en lyckad och långvarig livsstilsförändring. Syftet med studien var att få en ökad förståelse för människors erfarenheter av viktnedgång samt undersöka vilka påverkansfaktorer som är viktiga vid en livsstilsförändring. I bakgrunden presenteras litteratur och tidigare forskning om olika påverkansfaktorer som kan vara viktiga vid en livsstilsförändring. Uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjumetod, vilket betyder att vi har intervjuat fem individer i åldern 23-50 år. Dessa individer har gått ner mellan 10-53 kilo och gjort en livsstilsförändring på egen hand utan några medicinska ingrepp eller med hjälp av till exempel viktgrupper. Metoden valdes för att på bästa sätt nå en ökad förståelse för människors erfarenheter vid en livsstilsförändring med viktnedgång som följd. I resultatet har vi utifrån intervjupersonernas berättelser kommit fram till olika teman. Dessa teman speglar bland annat erfarenheter gällande en förändrad syn på livet, det sociala stödets betydelse, motivation och individernas egen drivkraft och tro på sig själv, något som har visat sig vara viktiga faktorer för våra intervjupersoners lyckade livsstilsförändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)