Uttorkning av betong : Simuleringar i programvaran PPB jämförs med fuktmätningar i betongprover med Bascement

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Cementproduktion står idag för totalt 5 % av koldioxidutsläppen globalt, vilket t.ex. är mer än dubbelt så mycket som den globala flygindustrin. Nya cement- och betongrecept, med nya egenskaper, utvecklas med målet att minska klimatbelastningen. I produkten Bascement ersätts delar av klimatbelastande cementklinker med mineraltillsatsen flygaska, en restprodukt från andra industrier. Detta ska alltså leda till en minskad klimatbelastning. Betong med Bascement har dock orsakat förseningar och extra kostnader i produktion på grund av långa torktider som inte stämt överens med simuleringar i TorkaS 3.2, en programvara baserad på betong med Byggcement. TorkaS ska ersättas av programvaran Produktionsplanering Betong (PPB) som kan simulera uttorkning i betong med Bascement. Målet med studien är att undersöka hur fuktsimuleringar i PPB skiljer sig jämfört med genomförda fuktmätningar i fyra betongprover med två olika vattencementtal, vct. Genom att förvara proverna i olika miljö är målet att experimentellt mäta hur omgivningen påverkar uttorkningen. Målet är vidare att visa skillnader mellan fuktsimuleringar med inbyggd klimatdata i PPB och med egna uppmätta klimatdata. Resultaten från de experimentella undersökningarna visar att uttorkningen blev större i betongprover med vct 0,40 än för motsvarande prover med vct 0,55 efter 70 dagar. Prover som hade förvarats i en stabil inomhusmiljö hade torkat mer än prover som hade förvarats i en varierande utomhusmiljö, vilket i denna studie inte stämde överens med simuleringar i PPB. Resultatet i denna studie visar att simuleringar i PPB tenderar att visa något större uttorkning jämfört med genomförda fuktmätningar. Denna överskattning blir större vid simuleringar med en varierande utomhusmiljö än med en stabil inomhusmiljö. Överskattningen blir större vid simuleringar med inbyggd klimatdata i PPB än med egna uppmätta klimatdata. Vid justering av betongens maxtemperatur i PPB till verkligt uppmätt maxtemperatur påverkas fuktsimuleringarna positivt så att de närmar sig de experimentellt erhållna resultaten. Betong med låga vct påverkas mer av en sådan justering än höga vct. Slutsatsen i denna studie är baserad på simuleringar och fuktmätningar i ett fåtal betongprover, vilka kan ha utsatts för störningar. Fler studier behövs för att validera reliabiliteten hos programvaran PPB. Val av härdningsmetod samt maxtemperatur under härdning kan påverka uttorkningen och simuleringar i PPB. Experimenten indikerar att simuleringar med PPB tenderar att avvika om betong med höga vct utsätts för vattentillskott kort efter gjutning. Korrekt maxtemperatur i PPB är viktigt för en mer verklig simulering av uttorkning i betong, särskilt vid låga vct. Simuleringar i PPB tenderar att bli mer korrekta med egna klimatdata än med inbyggd klimatdata.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)