Tematiskt arbete : En studie om hur man skapar ett tematiskt arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Sammanfattning: Arbetet handlar om att med hjälp av litteratur och forskning hitta fördelar och nackdelar med ett tematiskt arbetssätt. Utifrån dessa fördelar och nackdelar har vi sedan skapat en planering för ett tematiskt arbete som vi valt att kalla ”Naturen omkring oss”. De ämnena som vi valt att integrera i detta arbete är Biologi, Svenska, Matematik och Bild.   I Litteraturgenomgången har vi valt att definiera begreppet tematiskt arbete. Vi definierar det bland annat som att vi utgår ifrån elevers egna erfarenheter och vardagliga förståelse, att vi ska arbeta ämnesövergripande samt att elevinflytandet ska ha en väsentlig del i arbetet. Vi har också skrivit om för- respektive nackdelar med ett tematiska arbetssätt i Litteraturgenomgången. Dessutom har vi skrivit om det tematiska arbetets historia.   Den metod som vi valt att använda oss av är textanalys. Vilket innebär att vi kritiskt granskar, analyserar och värderar litteratur och forskning som gjorts i och på ämnet. Sedan kommer vi i Resultat och Analys presentera vårt tematiska arbete ”Naturen omkring oss”. Vi motiverar sedan varför vi valt att lägga upp arbetet som vi gjort med hjälp av den befintliga litteraturen och forskningen.   I vår studie har vi kommit fram till att de största fördelarna, enligt författarna, med att arbeta tematiskt är bland annat att elevinflytandet ökar, ett sammanhang och en helhetssyn skapas för ämnena i skolan och gör att elevernas känner att de hör ihop. Några nackdelar med ett tematiskt arbetssätt kan enligt författarna vara att ämnets status försämras eftersom vanliga ämnesspecifika lektioner inte används. Även att elever som är i behov av tydlig struktur kan uppleva detta arbetssätt som problematiskt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)