Sökning: "Johan Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Johan Pettersson.

 1. 1. Inventory management in a customer landscape with diverse requirements on flexibility - A case study at Atria Sweden AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Annika Fredriksson; Andreas Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Inventory management; fill rate; gamma distribution; MTS; MTO; R; Q – policy; food industry; perishable goods; reorder points; process analysis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title Inventory management in a customer landscape with diverse requirements on flexibility - A case study at Atria Sweden AB. Course Degree Project in Production Management – MIOM01. Authors Annika Fredriksson and Andreas Pettersson. Supervisor Johan Marklund. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att skriva ett självständigt arbete : En induktiv studie om examinerade studenters upplevelser av interna och externa faktorers inverkan på kontrollfokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :self-efficacy; self-serving bias; Självständigt arbete; studenter; grundad teori; kontrollfokus; self-efficacy; self-serving bias. fritidshem;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att bilda kunskap kring hur examinerade studenter från Linnéuniversitetets grundlärarprogram med inriktning mot arbete i fritidshem år 2018, upplever utbildningsmomentet att skriva ett självständigt arbete. Intentionen med studien är att, utifrån en induktiv grundteoretiskt metod, bidra till en utvecklad teoribildning kring sambandet mellan studenters upplevelser och orsaker. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning av aktuella samhällsfenomen - En analys av #MeToo-rörelsens avtryck i svenska och brittiska hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Tillbrandt; Frida Larsson; Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsfenomen; redovisningspraktik; nationell kultur; CSR; metoo-rörelsen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Fundamentally the purpose is to study if the metoo-movement has affected sustainability accounting in Sweden and in the UK. Using national culture and institutional theories, the more general purpose of examining the relationship between social phenomenon and accounting is carried out. Methodology: The approach consists of three stages. LÄS MER

 4. 4. Konsumenters emotioner gentemot det personliga varumärket : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rebecca Enblom; Amanda Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Personal brand; branding; digital marketing; online marketing; self-presentation; emotions; Personligt varumärke; branding; digital marknadsföring; online marknadsföring; självpresentation; emotioner;

  Sammanfattning : Titel: Konsumenters emotioner gentemot det personliga varumärket – En kvalitativ studie. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Rebecca Enblom och Amanda Pettersson. Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge. LÄS MER

 5. 5. IPO Underpricing and Real Estate Investment Trusts: Evidence from Japan

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Johan Pettersson; Daniel Hagn; [2019]
  Nyckelord :Real Estate Investment Trusts; Initial Public Offerings; Underpricing; Asymmetric Information;

  Sammanfattning : This study investigates the pricing of 75 initial public offerings (IPOs) of Japanese real estate investment trusts (J-REITs) during the period 2001-2018. We find that the issues are systematically underpriced with significantly positive initial-day returns. LÄS MER