Sökning: "Johan Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Johan Pettersson.

 1. 1. The use of tissue culture methods for producing resistant material of Aesculus hippocastanum : a literature study

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Breeding

  Författare :Johan Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Aesculus hippocastanum; resistance; tissue culture; micropropagation; somatic embryogenesis; mikroförökning; somatisk embryogenes;

  Sammanfattning : The horse chestnut Aesculus hippocastanum is a European species of broadleaf trees classified as vulnerable. The species is subjected to many pathogens and pests threatening its survival. Resistance to some pathogens of horse chestnut has been investigated and tissue culture methods such as somatic embryogenesis have been successful. LÄS MER

 2. 2. Musiken i digitaliseringens spår : Förskolans arbete med musik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Kolsrud; Johan Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Förskola; Musik; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur den ökande digitaliseringen i samhället påverkar förskolans musikarbete. Musiken i dagens förskola kan ses vara under förändring. Digitaliseringen påverkar även förskolan och inte bara samhället. LÄS MER

 3. 3. Real-time rendering and dynamics of sparse voxel octree clouds

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Inventory management in a customer landscape with diverse requirements on flexibility - A case study at Atria Sweden AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Annika Fredriksson; Andreas Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Inventory management; fill rate; gamma distribution; MTS; MTO; R; Q – policy; food industry; perishable goods; reorder points; process analysis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title Inventory management in a customer landscape with diverse requirements on flexibility - A case study at Atria Sweden AB. Course Degree Project in Production Management – MIOM01. Authors Annika Fredriksson and Andreas Pettersson. Supervisor Johan Marklund. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att skriva ett självständigt arbete : En induktiv studie om examinerade studenters upplevelser av interna och externa faktorers inverkan på kontrollfokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :self-efficacy; self-serving bias; Självständigt arbete; studenter; grundad teori; kontrollfokus; self-efficacy; self-serving bias. fritidshem;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att bilda kunskap kring hur examinerade studenter från Linnéuniversitetets grundlärarprogram med inriktning mot arbete i fritidshem år 2018, upplever utbildningsmomentet att skriva ett självständigt arbete. Intentionen med studien är att, utifrån en induktiv grundteoretiskt metod, bidra till en utvecklad teoribildning kring sambandet mellan studenters upplevelser och orsaker. LÄS MER