Arbetsterapeuters upplevelse av arbetslivsinriktad rehabilitering för vuxna med ADHD

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Personer med diagnosen ADHD beskriver ofta flera aktivitetsproblem kopplade till arbete. Exempel på detta kan vara att de har svårt att strukturera upp arbetet, prioritera arbetsuppgifter och koncentrera sig. Detta bidrar till svårigheter i att behålla arbetet. Studier har visat att det finns en stor kunskapslucka kring vilka interventioner som erbjuds personer med ADHD som är i arbetsförålder och hur samverkan mellan olika arbetslivsinriktade aktörer fungerar. Syfte: Syftet med studien är att undersöka arbetsterapeuters upplevelse av vad som är viktigt för en fungerande arbetslivsinriktad rehabilitering för vuxna med ADHD. Metod: Studien genomfördes genom semi-strukturerade intervjuer med egenkonstruerad intervjuguide. Materialet transkriberades och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats för att organisera huvudkategorier. Resultat: Resultatet genererade fyra huvudkategorier: Att följa arbetsterapiprocessen och samverka med andra professioner, Att ha en förståelse för arbetets betydelse för personer med ADHD, Att vara kompetent och ha ett klientcentrerat förhållningssätt samt Att ta hänsyn till personens svårigheter och behov relaterat till arbetslivet. Slutsats: Studien ger en ökad förståelse över arbetsterapeuternas arbetsprocess och deras samverkan med andra yrkesgrupper. Arbetsterapeuter har en hög kompetens att se behov och förutsättningar hos personen för att ge rätt stöd och bra bemötande i arbetsrehabiliteringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)