Sökning: "arbetsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet arbetsförmåga.

 1. 1. UPPLEVELSE AV ÅTERGÅNG I ARBETE HOS PERSONER MED KOGNITIVA SVÅRIGHETER EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kristina Bertilsson; [2018-05-30]
  Nyckelord :Cognitive; Occupational Therapy; Qualitative; Stroke; Traumatic Brain Injury;

  Sammanfattning : Bakgrund Många personer i arbetsför ålder drabbas årligen av förvärvad hjärnskada, vilket kan leda till livslång kognitiv funktionsnedsättning. Personens upplevelse av att återgå i arbete beror förutom på individen själv även på arbetsplatsen, hälso- och sjukvård samt socialförsäkringssystemet. LÄS MER

 2. 2. MÖJLIGHETEN TILL ATT VARA SJUKSKRIVEN. - en kritisk diskursanalys av Försäkringskassans dokument om psykisk ohälsa och arbetsförmåga.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia von Wolcker; [2018]
  Nyckelord :Försäkringskassan; Psykisk ohälsa; Arbetsförmåga; Makt; Mental Illness; Work Ability; Power; Swedish Social Insurance Office;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att se hur Försäkringskassan skapar eller återskapar en bild av individer som blir sjukskrivna för psykisk ohälsa samt dennes arbetsförmåga. För att bli sjukskriven, via sjukförsäkringen, bedöms individen utefter sin arbetsförmåga. Uppsatsen har i analysen hittat flertalet diskurser. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla arbetsförmåga vid ADHD : Ett samspel mellan självkännedom och miljöfaktorer

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Helena Heinås; [2018]
  Nyckelord :ADHD; arbetsförmåga; kvalitativ innehållsanalys; arbetsmiljö; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer med ADHD upplever utveckling av sin egen arbetsförmåga. Studien genomfördes genom att intervjua personer med diagnosticerad ADHD. Totalt intervjuades 11 personer. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters beskrivning av hur aktiviteterna i Assessment of Work Performance (AWP-FK) fungerar och kan utvecklas : - En e-Delphistudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sara Eijvergård; Sandra Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Work; vocational rehabilitation; work ability; instrument development; insurance medical investigation; Arbete; arbetslivsinriktad rehabilitering; arbetsförmåga; instrumentutveckling; försäkringsmedicinsk utredning;

  Sammanfattning : AWP-FK är en specifik tillämpning av bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance (AWP) och består av aktiviteterna: montering av hyllor, sortering av post samt administrativ aktivitet. Utveckling av instrumentet med fler aktiviteter har efterfrågats i tidigare studier. LÄS MER

 5. 5. Hunden som specialpedagogiskt verktyg i förskolan : Hunden som dörröppnare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Birgitta Ranta; Mia Öyen; [2018]
  Nyckelord :Dog; preschool; motivation to learn; dog-assisted pedagogy; therapy dog; animal-assisted therapy; animal-assisted education; canine-assisted education.; Hund; förskola; pedagogik; motivation; hundassisterad pedagogik; terapihund; hundassisterad terapi; djurassisterad terapi.;

  Sammanfattning : Studiens syfte utgår ifrån hur hunden kan vara till stöd för att motivera barns lust till lärande, synliggöra skillnader mellan utbildningar, samt lyfta fram hur utbildning kring HAP ser ut för hundekipage. Studien har en kvalitativ ansats med motivationsteorier som utgångspunkt i bearbetning och analys av resultat. LÄS MER