"Stämningen fortsätter att vara på topp" - en kvalitativ studie av polisens relationsskapande taktiker på Facebook

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Det är allt vanligare att myndigheter etablerar sin verksamhet på sociala medier för att skapa eller upprätthålla relationer till allmänheten. Examensarbetet undersökte hur den svenska polisen använt Facebook för att kommunicera med interagerande läsare, samt de relationsbyggande taktiker polisen använt i dialogen med läsare. Studien genomfördes genom en empirisk insamling från fullständig observation utav tre av polisens Facebooksidor. Därefter analyserades materialet genom en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av teori på Public Relations, sociala medier, digital kommunikation, myndighetskommunikation samt tidigare forskning på polisens arbete på Facebook. Examensarbetets analys demonstrerar att den svenska polisen kommunicerar en mångfaldig bild av myndighetens arbete där avsändare, språkbruk, budskap och ämnesval kan variera. Närvaron på sociala medier kräver ett enhetligt budskap och välutförda taktiker för det kommunikativa arbetet. Vidare visar examensarbetet på ett flertal relationsskapande taktiker, så som uppmaning till interaktion och användandet av tilltal, för att förbättra relationen till läsare samt skapa dialog. Detta kan skapa en dynamisk och skiftande relation till mottagare, där förståelsen för polisens kommunikation och identitet utvecklas från en traditionellt formell struktur mot ett ömsesidig och dialogfrämjande system. Arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts av samtliga tre författarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)