Sökning: "skillnader mellan svenska och spanska språket"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden skillnader mellan svenska och spanska språket.

 1. 1. Multietniskt ungdomsspråk - En studie av ungdomsspråk i en gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Michella Chamun; [2015-06-30]
  Nyckelord :Etnicitet; identitet; multietniskt ungdomsspråk; könsskillnader;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka användandet av multietniskt ungdomsspråk och se på vilket sätt detskiljer sig från svenska som är normerande i skolan.Genomförandet har skett genom kvalitativ metod i form av observationsstudier samt intervjuer med lärare ochelever på en högstadieskola i Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Svårigheter vid andraspråksinlärning av det svenska språket : En studie av andraspråksinlärningen hos fyra spansktalande personer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carolina Bölander; [2014]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; transfer; vokaluttal; finala konsonanter; konsonantkluster;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka de språkliga svårigheter som fyra spansktalandepersoner från samma familj möter när de lär sig svenska som ett andraspråk och att se om devuxnas språkbruk skiljer sig från barnens. Undersökningen omfattas av fem språkligaaspekter. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av teori vid översättning Christiane Nords analysmodell applicerad på en spansk medicinsk text

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Jennie Bengtsson; [2009-10-22]
  Nyckelord :Översättning; källtextanalys; medicinsk text; spanska;

  Sammanfattning : I arbetet med uppsatsen har en medicinsk text översatts och den teoretiska bas somanvänts är Nords modell för källtextanalys. Den typ av översättning som eftersträvatsär en instrumentell typ, vilket innebär att mottagaren ska läsa måltexten som ettoriginal och inte som en översatt text. LÄS MER