Anhörigas erfarenheter av palliativ vård i hemmet – en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Med palliativ vård avses den vård som patienten får i livets slutskede,

där syftet är att lindra lidande och främja livskvalitet. Den palliativa vården i

hemmet har under senare år ökat, dels på grund av att tillgången av kvalificerad vård

genom hemsjukvård har utvecklats. Sjuksköterskans roll inom den palliativa vården

är att tillgodose patientens men även anhörigas behov.

Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas erfarenheter av palliativ vård då en patient

vårdas i hemmet, anhörigas behov av stöd samt hur situationen påverkar vardagen.

Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Resultatet är baserat på 13

vetenskapliga artiklar som identifierats via databaserna Cinahl, PubMed och Web

of Science.

Resultat: Resultatet visar att beslutet om den palliativa vården ska ske i hemmet

fattas av patienten men är beroende av vilken relation patient och anhörig har till

varandra. Att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet runt kan vara påfrestande för

anhöriga som upplever både fysiska- och psykiska besvär av situationen. Det ansågs

viktigt att bibehålla vardagliga rutiner trots att döden är närvarande. Anhöriga

behöver stöd från vårdpersonal, familj och vänner för att orka med situationen.

Slutsats: Anhörigas behov är individuella. Vårdpersonal behöver mer kunskap om

anhörigas behov inom den palliativa vården för att ge ett bättre bemötande till

anhöriga när den palliativa vården bedrivs i hemmet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)