Varför läxor? En intervjustudie om lågstadielärares syn på matematikläxor

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: I den här intervjustudien synliggörs sju lågstadielärares inställning till matematikläxor, i vilket syfte matematikläxor ges och hur dem används i årskurs 1–3. Följande frågeställningar har varit utgångspunkt för uppsatsen: Vad påverkar lärares syn på matematikläxor, enligt dem själva? Vilka typer av matematikläxor använder lågstadielärare? I vilket syfte ger lågstadielärare matematikläxor? Med digitala semistrukturerade intervjuer har lärares reflektioner kring fenomenet samlats in och sedan synliggjorts genom en tematisk analys. Fyra av de deltagande lärarna ger vanligtvis läxor och tre av dem ger inte läxor. Det visade sig att färdighetsträning var ett vanligt syfte med matematikläxor och i anslutning till det exemplifierades matematikläxor genom multiplikationstabeller i samtliga transkriptioner. Ytterligare ett syfte som kunde kopplas till ämneskunskaper var att göra klart skolarbete som påbörjats i skolan. Matematikläxor vars syfte inte var direkt kopplade till ämneskunskaper var exempelvis att involvera vårdnadshavare, främja samarbete mellan hem och skola och att etablera studierutiner. I intervjuempirin framkom att respondenternas inställning till matematikläxor var antingen som ett komplement till undervisningen eller som ett erbjudande om att genomföra skolarbete efter skoldagens slut. Studiens slutsats är att lärare löper risk att ge matematikläxor godtyckligt genom att följa traditionen att ge läxor utan att problematisera dess användning och syfte. Lärares val att avstå från läxor, ge läxor i olika syften och följa upp läxor på valfritt sätt antydde att lärare skulle gynnas om ett problematiserande förhållningssätt gällande matematikläxor normaliseras. Detta på grund av att beslutet om att ge eller inte ge matematikläxor är situerat till den individuella lärarens syn på läxor. Slutsatsen är även att matematikläxor behöver tas upp i lärarutbildningar för att ge blivande lärare förutsättningar att problematisera fenomenet tidigt i yrkeslivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)