Sökning: "HR kvinnor och män"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden HR kvinnor och män.

 1. 1. De mjuka nyckeltalens påverkan på jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Matilda Flink; Dominika Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Gender equality; soft KPIs; organizational culture; notions of female and male and intersectionality; Jämställdhet; mjuka nyckeltal; organisationskultur; föreställningar kring kvinnligt och manligt samt intersektionalitet;

  Sammanfattning : Arbetet med jämställdhet i arbetslivet är något som bedrivits under flera år. Sverige är ett av de länder som ligger i framkant när det gäller arbetet med jämställdhet, trots detta förekommer det fortfarande kränkande särbehandling och ojämlika arbetsvillkor för kvinnor och män på arbetsplatserna. LÄS MER

 2. 2. Högpresterande arbetssystem (HPWS) : En kartläggning av individuell målsättning, prestationsstyrningsamt välmående på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Wikander Ericsson; [2022]
  Nyckelord :HPWS High Performance Work Systems ; individual goal setting; performance management; well-being at work; HPWS High Performance Work Systems ; individuell målsättning; prestationsstyrning; välmående på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: High Performance Work Systems (HPWS), kan definieras som ett system av HR praktiker med intention att skapa en miljö som ger de anställda mer ansvar och skapa större organisationsengagemang. Anställda ses och behandlas som värdefulla tillgångar. LÄS MER

 3. 3. HR – outnyttjad resurs eller självklar partner i rektorns arbetsmiljö? : En kvalitativ studie i en mellanstor kommun

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Elise Bosmyr; Elin Göransson; [2022]
  Nyckelord :psykologi; arbetsmiljö; covid-19; kommunal verksamhet; HR; rektorer; stödfunktion;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka vilka behov och förväntningar som rektorer i en mellanstor kommun har på HR-rollen. Vidare avsåg studien att undersöka effekter av covid-19 pandemin på dessa behov och förväntningar. Studien var av kvalitativ karaktär och innefattade semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. När tvättstugan blir det nya fikarummet : En kvalitativ studie om hur det nya hybrida arbetslivet riskerar att förstärka könsmaktsordningen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Glännström; Linnéa Höggren Bergkvist; [2022]
  Nyckelord :Equality; men; women; organization; gender; flexibility; distance work;

  Sammanfattning : As covid-19 spread, it quickly forced work from home into many organizations. When the restrictions then eased, organizations chose to deal with the decline in offices in various ways. In this study, representatives of organizations that to varying degrees have opened up for work from home are interviewed. LÄS MER

 5. 5. HR-tjänstemäns möjligheter och behov av återhämtning vid distansarbete till följd av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anna Persson; Josefine Älventorp; [2021-08-20]
  Nyckelord :Covid-19; Distansarbete; Hemarbete; HR-tjänstemän; Återhämtning;

  Sammanfattning : När virussmittan Covid-19 spred sig runt om i världen tvingades många Human Resources (HR) tjänstemän att arbeta hemifrån, samtidigt som deras arbetsbelastning ökade till följd av pandemin (PWC, 2020). Syftet med denna studie var att bland HR-tjänstemän som under cirka ett års tid arbetat på distans, undersöka hur deras möjligheter och behov av återhämtning såg ut, samt dess eventuella samband med boende- och familjesituation, emotionella krav och emotionellt stöd. LÄS MER