Rektorers beslutsprocesser och dilemman. En intervjustudie om skolors förhållningssätt till politiska partier i ett förändrat politiskt landskap.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Politiska partier har länge varit en central del i skolans demokratiska uppdrag. Besök från politiska partier kan hjälpa elever under gymnasiet att få en mångfacetterad bild över det politiska systemet och skapa en politisk uppfattning. Samhället är dock ständigt föränderligt och ett nytt politiskt landskap har utpräglats. Till följd av detta har en lagändring placerat beslutet om att tillåta politiska partier i skolan ålagts på rektorn, vilket har följts av en ökad politisk polarisering. Detta kan öka betydelsen av dilemmat mellan yttrandefrihet samt värdegrund och på så vis påverka rektorernas beslut. Studien undersöker hur rektorer förhåller sig och fattar beslut om att bjuda in politiska partier. Studien är en kvalitativ intervjustudie med fyra rektorer. Rektorerna varierade i typ av skola och vart skolorna ligger geografiskt. Resultatet visar på att lagändringen hjälpt rektorer att förhålla sig mot de politiska partierna, ett tydligare ramverk har etablerats. Den politiska polariseringen inte har haft någon särskild effekt på rektorernas beslutsfattande, en effekt som kan påverkats av lagändringen och det tydliga ramverk som skapats med lagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)