Ledarskap och motivation inom bemanningsbranschen : Konsultchefers uppfattning av motivationsbehovet hos konsulter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: ABSTRAKT Titel: Ledarskap och motivation inom bemanningsbranschen - Konsultchefers uppfattning av motivationsbehovet hos konsulter Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Christoffer Rönnqvist och Alice Schmuck Handledare: Maria Fregidou Malama Datum: 2012-06-14 Syfte: Genom att vara anställd hos bemanningsföretag befinner man sig i en trepartsrelation som består av en själv, konsultchefen och kundföretaget. Detta innebär att konsultchefer kan ha det svårt att motivera sina konsulter, eftersom de utför sitt arbete på olika platser. Syftet med detta arbete är att identifiera och analysera konsultchefers uppfattning av motivationsbehovet hos sina anställda i bemanningsföretag. Två forskningsfrågor har undersökts: Forskningsfråga #1: Hur uppfattar konsultchefer vikten av inre motivation hos konsulter inom bemanningsbranschen? Forskningsfråga #2: Vilka verktyg använder sig konsultchefer av för att motivera sina konsulter? Metod: Vi genomförde intervjuer med öppna svarsalternativ som kvalitativ metod med en induktiv utgångspunkt för att uppfylla syftet. Efter att empirisk data samlats in, transkriberats och kategoriserats. Empirin redovisades i de identifierade temana: yttre motivation, inre motivation, feedback, leda på distans och gemensamma aktiviteter. Resultat & slutsats: Konsultchefer inser vikten av inre motivation samtidigt som de ser svårigheten att kunna påverka den. De försöker påverka konsulternas inre motivation genom yttre motivationsfaktorer som personliga möten, gemensamma aktiviteter, materiella belöningar och informativa belöningar i form av feedback. Förslag till fortsattforskning: Vi valde att begränsa oss till att undersöka ledarskapets perspektiv i auktoriserade bemanningsföretag med kontor i Uppsala. För att få klarhet i vad som motiverar konsulterna föreslår vi att undersöka både ledarskapets och de anställdas perspektiv. Forskningsområdet kan utökas och frågan kan undersökas om förbättrad feedback leder till bättre resultat för konsulterna. Uppsatsens bidrag: Arbetet sammanfattar viktiga teorier och framför vikten av inre motivation. Det kan vara till nytta till blivande konsulter för att förstå vikten av deras egna inre motivation och drivkraft. Dessutom ger vi en empirisk definition av konsultmässighet vilket underlättar för samhället att förstå vad som krävs av en konsult. Nyckelord: Yttre motivation, Inre motivation, Ledarskap, Feedback, Organizational Behavior Management, Bemanningsföretag.     ABSTRACT Title: Leadership and motivation within Swedish staffing agencies - consultant managers’ perception of the motivational needs of consultants Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Christoffer Rönnqvist and Alice Schmuck Supervisor: Maria Fregidou Malama Date: 2012-06-14 Aim: Being employed by a staffing agency involves a trilateral relationship, consisting of one self, the consultant manager and the client company. Hence, it can be difficult for the consultant manager to motivate its consultants as they conduct their work in different places. Aim of this research paper is to identify and analyze the consultant manager’s perception of motivational needs of their consultants. Two research questions were investigated: Research Question #1: How does the consultant manager perceive the importance of internal motivation of consultants within the staffing industry? Research Question #2: What tools does consultant managers make use of to motivate their consultants? Method: Open-ended interviews as a qualitative method with an inductive basis were carried out for meeting the aim of this paper. The analysis of data followed Bruce L. Berg’s model and the empirical data is reported in the identified themes. Result & Conclusions: Consulting managers recognize the importance of intrinsic motivation and at the same time see the difficulty to affect it. They are thus seeking to influence consultants’ intrinsic motivation by external motivation factors. Suggestions for future research: This research paper is limited to investigate the leadership perspective of authorized staffing agencies with offices in Uppsala. In order to clarify factors that motivate consultants, we propose to investigate both the leadership and employees perspective. The research can be extended and the question if improved feedback leads to better results for the consultants can be investigated. Contribution of the thesis: Key theories concerning motivation are summarized and the importance of internal motivation is emphasized. This study may help prospective consultants to understand the importance of their own intrinsic motivation and drive. Key words: External motivation, internal motivation, leadership, feedback, organizational behavior management, staffing agency

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)