Svårigheterna med de interna processerna : En fallstudie om enkla verktyg för ett framgångsrikt förbättringsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Bakgrund: Ständiga förändringar är en naturlig del av människans liv för att det finns en vilja att lära sig mer, utvecklas och förbättra saker och processer som förenklar vardagen. För företag och organisationer har behovet att förändras och utvecklas blivit allt hårdare, eftersom krav kommer från kunder, ägare, anställda och andra intressenter att leverera effektivt och till lägre kostnad (Sörqvist, 2004). Sammanslagningar av företag är ett alternativ till att klara av konkurrens och skaffa sig en större marknad. I denna studie presenteras en sammanslagning av två kommunala bolag och vilka faktorer som har påverkat förändringen och det fortsatta arbetet med ständiga förbättringar. På grund av finansiella orsaker var sammanslagningen med grannkommunen en stor satsning för båda bolagen. Uppdragsgivaren i denna studie är Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Syfte: syftet med studien var att beskriva de förändringar som sker när två kommunala driftbolag slås samman och identifiera problem som påverkar processen förbättringsarbete i organisationen. Metod: Studien består av en fallstudie på ett kommunalt driftbolag. En kvantitativ enkätundersökning och kvalitativa intervjuer har genomförts för datainsamling. Resultat, slutsatser: Det framkom att flera faktorer har påverkat processen förbättringsarbetet på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Sammanslagningen har påverkat till en ”vi och ni”-mentalitet som har resulterat i ett lågt klimat och sämre samarbete. En oklar och osynlig vision bidrog till att medarbetare och andra intressenter till bolaget inte vet vad framtidsutsikterna är. Chefer som inte var närvarande var en annan påverkan som bidrog till osäkerhet och lägre förtroende till förändringar och förbättringsarbete. Det fanns heller ingen samverkan med medarbetarna i förändringsarbetet. Den höga arbetsbelastningen var ett stort problem för att kunna prioritera förbättringsarbetet. Ett annat problem var att det fanns för lite kunskap om förbättringsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)